Handelsbetingelser

1. Produkter og priser

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger på carflow.dk

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og vises inkl. 25 % moms og andre afgifter. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure og afgiftsændringer.

2. Personlige oplysninger

For at køber/lejer kan indgå en aftale med Carflow, skal køber/lejer lade sig registrere med bl.a. følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR/CPR-nummer.w

Vi registrerer købers/lejers personoplysninger med det formål at kunne indregistrere bilen i vedkommendes navn, levere bilen til køber/lejer og, om ønsket, formidle en finansieringsaftale med udvalgte partnere.

Personoplysningerne registreres hos Carflow og opbevares i 5 år, jf. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

3. Diverse

3.1 Bilens systemer

Bilens informationssystem samt eventuelt navigationssystem kan indeholde andet sprogvalg end dansk.

3.2 Forbrugstal

Forbrugstal er mål ved NEDC, New European Driving Cycle. Forbrug kan variere afhængig af kørestil, vejr- og vejforhold, samt brug af klimaanlæg/varmeapparat mm.

Almindelige vilkår for privat billeje

Nedenstående almindelige vilkår for privat billeje finder anvendelse ved aftale om leje af personbiler mellem udlejer, dvs. Carflow, og lejer.

1. Lejeaftalen

Der tages der forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger.

De individuelle vilkår for lejeaftalen, der er aftalt mellem lejer og udlejer, fremgår af selve lejeaftalen. Denne udleveres eller fremsendes til lejer i forbindelse med aftalens indgåelse.

2. Ejendomsret

1. Lejebilen er udlejers ejendom. Lejer er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over lejebilen.

2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af lejebilen, må ikke fjernes.

3. Udstyr, der efter skriftlig aftale med udlejer indføjes i eller erstatter dele af lejebilen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af udlejers ejendomsret.

 

Såfremt lejer uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser/installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af lejebilen, bevarer lejer ejendomsretten til sådant udstyr/dele, såfremt lejer for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er udlejer berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/delene fjernet og retablering gennemført for lejers regning.

 

4. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige lejebilen.

3. Brugsret

1. Føreren af lejebilen skal have gyldigt førerbevis.

2. Lejebilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af lejebilen til medlemmer af lejers familie og lejers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud.

 

Lejer har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af bilen.

 

1. Lejebilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.

2. Lejebilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

4. Lejeperioden

Den aftalte lejeperiode fremgår af lejeaftalen mellem lejer og udlejer.

4.1 Ophør af lejeperioden

Ved ophør har lejer hverken ret eller pligt til at købe bilen. Bilens rettidige tilbagelevering afhænger af den aftalte lejeperiode, og er således bilens indregistreringsdato plus den aftalte lejeperiode. Såfremt bilen returneres før rettidig tilbagelevering bliver eventuelle overkørte kilometer beregnet forholdsmæssigt ud fra antal forløbne måneder og forholdsmæssigt indeholdte kilometer.

5. Lejeydelse og betaling

5.1 Den ordinære lejeydelse

Som vederlag for brugen af lejebilen betaler lejer en ordinær månedlig lejeydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af lejeaftalen. Den ordinære lejeydelse inkluderer en service- og vedligeholdelsesaftale.

I lejeydelserne er inkluderet moms samt skatter og afgifter, der pålægges lejeydelsen. Størrelsen af lejeydelsen varierer med den til enhver tid gældende sats vedrørende moms. Vægtafgift/ejerafgift og andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af lejer eller refunderes af lejer, hvis de opkræves hos udlejer. Tilsvarende gælder ved eventuel indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som påhviler udlejer.

Ændres de skatter og afgifter m.v. herunder registreringsafgiften, som udlejer har forudsat, således at den ved beregningen af lejeydelsen anvendte anskaffelsessum ændres, reguleres lejeydelsen forholdsmæssigt tilsvarende.

5.1.1 Betaling af den ordinære lejeydelse

Ved forsinket betaling af lejeydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til lejeaftalen, er udlejer berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

5.2 Gebyrer

Den samlede betaling til udlejer i den aftalte lejeperiode fremgår af lejeaftalen. Dog kan der forekomme ekstra variable udgifter fx ved overkørte kilometer. Øvrige udgifter fx grøn ejerafgift, forsikring, brændstof, øvrige forbrugsstoffer, reservedele/sliddele, i det omfang de ikke er omfattet af serviceaftalen og/eller reklamationsret/garanti, er ikke indeholdt i lejeydelsen og skal betales af lejer ved siden af.

Herudover er udlejer berettiget til at kræve betaling af følgende gebyrer, hvis omstændighederne giver anledning hertil:

Ovenstående gebyrer er de gældende pr. maj 2021. Gebyrerne kan løbende ændres med udgangspunkt i pris- og omkostningsudviklingen.

6. Levering

Ved udlevering af lejebilen skal lejer inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for udlejer. 

6.1 Ved online leje

Carflow leverer din lejebil til adresser på fastland og brofaste øer. Til de resterende øer kan vi efter aftale levere til færgelejet på fastlandet. Leveringen foregår på hverdage i et af de tre valgte tidsrum: 8:00-12:00, 12:00-16:00 eller 16:00-20:00. Leveringen af din lejebil sker i samarbejde med Dansk Motortransport A/S.

Alle biler leveres med EU-nummerplader.

Prisen for levering er 2.995 kr.

7. Opsigelse af lejeaftale

Uanset at lejeaftalen er indgået for en længere periode, kan lejeaftalen efter forløbet af 1 måned opsiges af lejer med 7 dages varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte lejeydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til udlejer, og skal ske skriftligt.

Lejeaftalen er fra udlejers side uopsigelig i den aftalte lejeperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse.

I tilfælde af lejers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til lejekontrakten. Udlejeren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som lejer til den pågældende bil. I modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse fra lejers side.

8. Kilometertæller

Kilometertal er angivet ifølge kilometertællerens udvisende ved handelens indgåelse. Carflow garanterer, at den leasede bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.

Såfremt bilen returneres før rettidig tilbagelevering bliver eventuelle overkørte kilometer beregnet forholdsmæssigt ud fra antal forløbne måneder og forholdsmæssigt indeholdte kilometer.

8.1 Maksimumkilometer

Af lejeaftalen fremgår det antal kilometer, lejer maksimalt må køre i den aftalte lejeperiode, og forholdsmæssigt mindre hvis lejeaftalen bringes til ophør forinden.

Hvis der køres flere kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (overkørte kilometer) betaler lejer til udlejer kr. 2 pr. km.

Udlejer er berettiget til at modtage oplysning om kørte kilometer, når bilen er til service/reparation. Udlejer er herudover berettiget til at kræve dokumentation for antallet af kørte kilometer, når der er forløbet 12 måneder af lejeperioden, og herefter på ny for hver nye 12-månedersperiode.

Såfremt udlejer konstaterer overkørte kilometer, der udgør mere end 30 % af det aftalte kilometertal forholdsmæssigt fordelt over perioden, er udlejer berettiget til at kræve et depositum betalt, svarende til vederlaget for det pågældende antal overkørte kilometer.

Hvis lejer ved lejeperiodens udløb samlet ikke har kørt flere kilometer, end aftalt for hele perioden, frigiver udlejer det stillede depositum uden renter, men er i modsat fald berettiget til at fyldestgøre sig for sit krav på overkørte kilometer i det stillede depositum.

Såfremt lejer bliver opmærksom på ændret kørselsbehov, kan lejer rette henvendelse til udlejer med henblik på at få et tilbud om ændrede maksimumkilometer, ny lejeydelse m.v.

9. Fortrydelsesret

Der er efter forbrugeraftaleloven ikke fortrydelsesret for privatlejeaftaler.

10. Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af lejeaftalen. Lejer skal herudover for egen regning vedligeholde lejebilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Lejer har pligt til nøje at overholde gældende forskrifter for udførelse af serviceeftersyn som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra den oprindelige leverandør af bilen. Såfremt der er manglende serviceeftersyn og/eller ikke overholdte serviceintervaller, vil lejer blive opkrævet et gebyr i henhold til lejekontrakten.

Ved vedligeholdelse og reparation af lejebilen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af lejebilen.

10.1 Garanti

Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i lejeaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for udlejers regning, således at konsekvenserne for lejer af fabriksgarantiens udløb afhjælpes.

11 Lejers ansvar ved billeje

Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af lejebilen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejer bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.

Lejer friholder udlejer for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, lejer gør af lejebilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.

11.1 Risiko

Lejer bærer risikoen for lejebilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil lejebilen er tilbageleveret til udlejer.

Hvis lejebilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer – uanset af hvilken årsag – skal lejer straks underrette udlejer herom.

Hvis lejebilen kan repareres, påhviler det lejer for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen.

Hvis lejebilen ikke kan repareres eller er bortkommet, ophører lejeaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i pkt. 13.

12. Force Majeure

Udlejer er erstatningsansvarlig, hvis udlejer på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er udlejer ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

13. Tilbagelevering

Ved lejeperiodens udløb eller ved ophør af lejeaftalen, skal lejer tilbagelevere lejebilen på en af udlejer angivet lokation.

Rettidig tilbagelevering af bilen ved lejeaftalens udløb er kontraktens periode, eller den dato, der er aftalt ved ophør før lejeaftalens udløb. Såfremt lejeaftalen udløber/ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering første hverdag efter lejeperiodens udløb/ophør.

Lejer accepterer, at udlejer er berettiget til at opkræve en af udlejer beregnet forholdsmæssig lejeydelse samt andre omkostninger herunder udlejers forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres til for sen tilbagelevering af bilen. Betaling af denne forholdsmæssige lejeydelse berettiger ikke lejer til at disponere over bilen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen.

13.1 Bilens stand ved tilbagelevering

Bilen skal returneres i vasket og rengjort stand, tømt for private effekter. Bilen skal endvidere returneres med samtlige nøgler, servicehæfte, eventuel radiokode, vinterhjul/sommerhjul og alt andet ekstraudstyr. Såfremt køretøjet m.v. ikke returneres i overensstemmelse hermed er Udlejer berettiget til at opkræve gebyr og viderefakturere afholdte udgifter til Lejer.

Ved tilbagelevering gennemgås bilen af udlejer, Lejer har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til lejer af en uafhængig part, eksempelvis Applus, såfremt der er et skyldigt beløb som følge af skader, som lejer hæfter for. Udlejer er berettiget til at sælge bilen med skader.

Såfremt udlejer efter tilbageleveringen af lejebilen modtager opkrævninger vedrørende lejers brug af bilen, refunderer lejeren disse beløb over for udlejer.

Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler lejer det i henhold til kontrakten aftalte beløb pr. km til udlejer.

Har du et spørgsmål?

Udfyld denne formular og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Bestilling

Brug for hjælp?

 

Vi tager forbehold for udsolgte varer, men gør vores bedste for at finde et alternativ.